Letöltések

AZ
EURÓPAI BORLOVAGOK MAGYARORSZÁGI RENDJE
ALAPSZABÁLYA
(egységes szerkezet)
I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az egyesület elnevezése: Európai Borlovagok Magyarországi Rendje
(2) Az egyesület székhelye: 9763 Vasszécseny, Táncsics u. 14.
Az egyesület telephelyei:
4030 Debrecen, Lahner utca 37.
3726 Szuhafő, Petőfi Sándor utca 8.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 44
(3) Az egyesület működési területe: Magyarország egész területe
(4) Az egyesület bélyegzője: kör alakú,
(5) Az egyesület zászlaja: egyesületi jelvénnyel, téglalap alakú
(6) Az egyesület jelvénye: egyedi tervezésű
(7) Az egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kér, és nem kap, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
(8) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje önálló jogi személy.
(9) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje régió egységeket hozhat létre.
II.
A Lovagrend eszméje, célja és tevékenysége
2. §
(1) A Lovagrend a kulturális és a társasági területen tevékenykedik, függetlenül a felekezeti, a
politikai, a gazdasági és az érdeklődési hovatartozástól.
(2) A Lovagrend egy előkelő szövetség, melynek nemes célja a Kárpát-medencei bor
méltatása és ismertetése, a borászati kultúra és a vele összefüggő területek ápolása.
(3) A Lovagrend együttműködésre törekszik a bel- és a külföldi borrendekkel és
borlovagrendekkel. Segítséget nyújt a tudományos kutatásban, ennek összegzésében és a
tájékoztatásban.
(4) A Lovagrend azon munkálkodik, hogy a bor társadalombeli helyzetét emelje. Nagy
hangsúlyt helyez az ünnepségek szervezésére és lebonyolítására.
(5) A Lovagrend kiáll az ökumenikus értékek mellett.
(6) A Lovagrend szociális és karitatív célokra meghatározott hozzájárulást nyújt. A kulturális
és a kutatási fejlesztéseket támogatja.
(7) A Lovagrend a harmonikus értékrendet hirdeti, melyben a lovagi kitartás mellett megköveteli
az önzetlen lovagi barátságot.
(8) A Lovagrend tagja személyes tevékenységével, valamint foglalkozása körében
közreműködik a rendi célok megvalósításában és az aktív rendi életben részt vesz. A
tisztségviselők önkéntesen, társadalmi munkában tevékenykednek.
(9) A Lovagrend jelmondata: „Isten és a bor dicsőségére!”
(10) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje a régiók tevékenységének folytatása
érdekében a lovagrendi célok megvalósításának biztosítására elkülönített pénzalapot hoz létre.
Az elosztás szabályait a Lovagi Közgyűlés által jóváhagyott Szabályzat tartalmazza.
III.
A lovagrend tagsága
3. §
(1) Az egyesület rendes – s ekként a Rend – tagja lehet minden 18 éven felüli magyar vagy
nem magyar állampolgárságú természetes, valamint jogi személy, aki az egyesület céljaival
egyetért, a “Belépési kérelem” aláírásával kinyilvánítja tagsági szándékát, az Alapszabály
elfogadását és befizeti a Lovagi Közgyűlés által meghatározott díjakat.
A felvételi eljárás menete a következő:
1. A jelöltet a lovagrendi régió próbaidőre meghívja a kölcsönös megismerés céljából.
2. A jelölt formális felvételi kérelmet nyújt be a Lovagi Elnökséghez.
3. A tagfelvételhez szükséges egy tag kezessége és a régió támogatása.
4. Az egyesület élén álló vezető (elnök) a tagfelvétellel egyetértő javaslatot tesz.
5. A tagfelvételről a Lovagi Elnökség határozattal dönt. A felvételt megtagadó határozat
ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő
közgyűlésen tárgyalja. A közgyűlés határozata jogerős, bíróság előtt nem támadható.
6. A tagfelvételt az ünnepélyes ceremónián történő akkreditálás, illetve az egyes
rendfokozatba történő beiktatás követi.
(2) Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
4. §
(1) A Lovagrend rendes tagjai a lovagi tagok, az alábbi rendfokozatok szerint:
Férfiak
1. rendfokozat: rendi tag
2. rendfokozat: bortanácsos
3. rendfokozat: borbíró
4. rendfokozat: borlovag
Hölgyek
1. rendfokozat: rendi tag-hölgy1
2. rendfokozat: bortanácsos-hölgy
3. rendfokozat. borbíró-hölgy
4. rendfokozat: bordáma
( 2 ) Pártoló tag lehet az a magyar vagy nem magyar állampolgár vagy jogi személy, aki
egyetért az egyesület céljaival, és annak működését bármilyen módon segíti. A pártoló tagok
vagy képviselőjük az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje Lovagi Közgyűlésén
tanácskozási joggal vehetnek részt.
(3) A Lovagrend pártoló tagjai az 1. rendfokozatba tartoznak.
(4) A Lovagrend tiszteletbeli tagja lehet az, akit a Lovagi Elnökség erre érdemesít.
5. §
(1) A Lovagrend tagja jogosult
– részt venni a Lovagi Közgyűlésen,
– részt venni a Lovagrend által szervezett rendezvényeken,
– szavazatával részt venni a döntések meghozatalában,
– gyakorolni a javaslattevés és indítványozás jogát,
– részt venni a Lovagrend területi tisztségviselőinek megválasztásában és választható
lenni ezekre a tisztségekre,
– az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutásától
számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadni azzal, hogy a határozat
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja (azonban a bíróság indokolt
esetben a végrehajtását felfüggesztheti).
– egy személy nem tölthet be a Rendben több tisztséget (ideértve a lovagi széki
vezetőséget, a régió vezetőséget, a Lovagi elnökséget, a LESZB – et, az Etikai
Bizottságot) kivéve a régió vezetői összekötőt.
(2) A Lovagrend tagja köteles
– tevékenységével erejéhez képest a Lovagrend érdekeinek, céljainak megvalósítását
elősegíteni,
– minden olyan magatartástól, tevékenységtől tartózkodni, mellyel a Lovagrend hírnevét
és munkáját veszélybe sodorná,
– az egyesület részére a Lovagi Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat minden év
március 31-ig megfizetni ,
– évente két lovagrendi rendezvényen részt venni,
– az egyesület alapszabályában írtakat, a határozatait és a döntéseit betartani.
(3) A Lovagrend tagjának tagsági viszonya megszűnik:
– a tag halálával,
– kilépéssel (írásban kell bejelenteni),
– törléssel,
– kizárással.
(4) Ha a Lovagrend tagja – felhívás ellenére – 1 éven keresztül nem fizet tagdíjat, illetve a
Lovagrenddel szemben fennálló egyéb anyagi kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az
elnökség határozattal dönt az illető tagnak a Lovagrendből való törléséről.
Felhívásnak kell tekinteni a tárgyévet követő év március 31. napjáig történő tagdíjfizetésre
küldött levelet is. Ez azt jelenti, hogy ha a 1 éven belül – az ez idő alatt kiküldött felhívás
ellenére – fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a tag, akkor az elnökség törli a
tagnyilvántartásból.
(5) A Lovagrend tagját előterjesztés alapján a Lovagi Elnökség kizárja:
– ha a tag a lovagrendi kötelességeit súlyosan megszegi,
– ha a tag olyan magatartást tanúsít, amely a Lovagrend és/vagy annak céljai ellen
irányul.
A döntés ellen a Lovagrenden belül jogorvoslatnak a Közgyűlésen van helye.
(6) A nem lovagrendi tagok a Lovagrend meghatározott szolgáltatásait igénybe vehetik,
programjain részt vehetnek.
(7) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje rendes és pártoló, valamint
tiszteletbeli tagjairól a Lovagi Elnökség tagnyilvántartást vezet.
IV.
A Lovagrend szervezeti felépítése
6. §
(1) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje központi szervei:
– Lovagi Közgyűlés,
– Lovagi Elnökség,
– Lovagi Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság,
– Lovagi Etikai Bizottság,
A központi szervek címe az egyesület székhelye: 9763 Vasszécseny, Táncsics M. u.14.
(2) A Lovagrend régiókból áll. A Lovagrend legkisebb szervezeti egysége a lovagi tagok
régión belüli helyi közössége, a lovagi szék lehet.
(3) A Lovagi Közgyűlés állapítja meg a Lovagrend tagsági díjának mértéket. A Lovagi
Közgyűlés tagja lehet minden – a 1.,2., 3., 4. rendfokozatba tartozó – lovagi tag. Lovagi
Közgyűlés – szükség szerint – de legalább évente tartandó.
(4) A Lovagrendbe történő tagfelvételről, tagnyilvántartásból való törlésről és kizárásról
határozattal a Lovagi Elnökség dönt. A döntés ellen a Lovagrenden belül jogorvoslatnak a
Közgyűlésen van helye.
Lovagi Közgyűlés
7. §
(1) Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje legfőbb szerve a Lovagi Közgyűlés,
amely a régiók küldötteinek összessége.
(2) A Lovagi Közgyűlés küldötteit a régiók választják meg 5 évre. A régiók minden 10 tag
után választanak egy küldöttet. Ha a küldöttek száma a 10-nek nem egész számú többszöröse,
egy további küldött választható, ha a töredékszám az 5-öt eléri. ( „Amennyiben a régió nélküli
lovagi szék létszáma a 10 főt nem éri el, egy főt delegálhat.”)
(3) A küldött megbízatása megszűnik:
– a küldött tagsági viszonyának megszűnésével, halálával,
– lemondással,
– a régiók általi visszahívással,
– átlépéssel, áthelyezéssel másik régióba vagy régiói jogállással felruházott lovagi
székbe,
– a Lovagi Közgyűlés általi felmentéssel,
– a megbízatás lejártával.
A küldött visszahívására, vagy felmentésére akkor kerülhet sor, ha a küldött:
– egy éven át nem vesz részt a Lovagrend munkájában,
– a Lovagrend tevékenységéhez méltatlan magatartást tanúsít, de kizárási ok nincs.
A régió visszahívó határozata ellen a Lovagi Közgyűléshez lehet fellebbezni.
(4) A Lovagi Közgyűlés összehívásáról az egyesület vezetője (elnök) gondoskodik olyan
módon, hogy az írásbeli meghívóban – a Közgyűlés helyének, időpontjának, és a napirendnek
a feltüntetésével – értesíti a küldötteket a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 8
nappal. A meghívóban tájékoztatja a küldötteket arról, hogy a Fórum határozatképtelensége
esetén 15 percen belül ismételt közgyűlés összehívására kerül sor, amely a megjelent
küldöttek számára való tekintet nélkül határozatképes. A Lovagi Közgyűlés, a Lovagi
Elnökségi, a LESZB, az Etikai Bizottság, a Tudományos Tanács ülésének napirendi
pontjaihoz mellékletként írásos előterjesztés készíthető, amelyek a meghívóval együtt – akár
elektronikus úton is – adott esetben kiküldendőek.
(5) A Lovagi Közgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van.
(6) A Lovagi Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
A Lovagi Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha a tagok
egyharmada – a cél (ok) megjelölésével – kezdeményezi.
(7) A Lovagi Közgyűlés a Lovagi Elnökség tagjait, valamint az Ellenőrző és Számvizsgáló
Bizottság elnökét és tagjait, továbbá az Etikai Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait
titkos szavazással – a jelenlévők egyszerű többségével – öt évre választja.
A Lovagi Közgyűlés egyébként határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
(8) A Lovagi Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Lovagrend megalakulásának, feloszlásának kimondása,
– a Lovagi Elnökség megválasztása,
– az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság főszámvevőjének és számvevőinek1
megválasztása,
– az Etikai Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak megválasztása,
– tiszteletbeli lovagrendi tag, elnökségi cím adományozása,
– az Alapszabály megállapítása és módosítása,
– az Etikai Kódex megállapítása és módosítása
– újabb régió alakulásának jóváhagyása,
– régiói jogosultságokkal rendelkező lovagi szék működésének engedélyezése
– a Lovagi Elnökség és a Lovagi Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság éves
beszámolójának értékelése, elfogadása,
– a Lovagrend éves programjának jóváhagyása,
– a Lovagrend költségvetésének megállapítása, az éves zárszámadás elfogadása,
– az Etikai Bizottság határozata elleni fellebbezés elbírálása,
– a régió küldöttet visszahívó határozata elleni fellebbezés elbírálása,
– a küldött felmentése,
– rendelkezés a Lovagrend ingatlanvagyonával,
– díjak, kitüntetések alapítása,
– más társadalmi szervezettel való társulás vagy egyesülés eldöntése,
– a vállalkozói tevékenységéről, alapítvány létesítéséről döntés,
(9) A Lovagi Közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnöklő vezető és két tag
aláírásával hitelesít.
Lovagi Elnökség
8. §
(1) A Lovagrend ügyintéző szerve a Lovagi Elnökség, amely 71 főből áll. Az elnökség tagjait
a Lovagi Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja. Az időközi választás révén taggá
váltak mandátuma az elnökség ciklusának lejártáig tart.
(2) Az elnökség feladatai:
– a Lovagi Közgyűlés közötti időszakban szervezi, irányítja a Lovagrend tevékenységét,
– gondoskodik a Lovagrend döntéseinek végrehajtásáról,
– legalább évente egyszer ülést tart, amit az egyesület vezetője hív össze és vezet le,
– elkészíti az éves beszámolót, programot és költségvetést, amelyet a Lovagi Közgyűlés elé
terjeszt,
– dönt a megbízási szerződések megkötéséről,
– meghatározza a Lovagrend alkalmazottainak munkaköri feladatait, beszámoltatja őket
tevékenységükről,
– javaslatot tesz a Lovagi Közgyűlésnek a Lovagrend vállalkozói tevékenységére,
alapítvány létesítésére,
– dönt a Lovagrend céljával összhangban álló támogatás elfogadásáról,
– a lovagrendi tag kizárására és tagnyilvántartásból való törlésére előterjesztést tesz,
– dönt az etikai eljárás elrendeléséről.
(3) Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatképes, ha a
tagok több mint fele (41 tag) jelen van.
(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnöklő tag és egy tag
aláírásával hitelesít. Az elnökség határozatairól emelkedő sorszámú nyilvántartást kell
vezetni.
(5) Az elnökség élén az egyesület elnöke áll.
(6) Az egyesület elnöke képviseli a Lovagrendet, az alábbi hatáskörökkel:
– elnöklés a Lovagi Közgyűlésen,
– a Lovagi Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
– a Lovagi Közgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése,
– gondoskodás a Lovagrend működésének biztosításáról,
– évente írásbeli beszámoló a Lovagi Közgyűlésnek a Lovagrend tevékenységéről,
gazdálkodásáról,
– javaslat tétel tagfelvételre, tag kizárására és tagnyilvántartásból való törlésre az
elnökség részére
(7) Az egyesület vezetőjének akadályoztatása esetén helyettesítését az alelnök
(elnökhelyettes) látja el, akit megilletnek a 8. § (6) bekezdésben leírtak1.
(8) Az elnökség tagjai: 1
– elnök
– alelnök (elnökhelyettes),
– a titkár,
– kancellár (gazdasági vezető)
– marsall
– konzulátus főpásztora,
– konzulátus nagykövete
Az elnökségi üléseken a régió-összekötő tanácskozási joggal vehet részt.
(9) Az egyesület vezetőjének és az elnökség tagjainak megbízatása lejár:
– a tagsági viszonyának megszűnésével, halálával,
– lemondással,
– a régió általi visszahívással,
– a Lovagi Közgyűlés általi felmentéssel,
– a megbízatás lejártával.
Lovagi Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság
9. §
(1) A Lovagi Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság (továbbiakban: LESZB) főszámvevőjét és
négy számvevőjét1 a Lovagi Közgyűlés választja 5 éves időtartamra. Az időközi választás
révén taggá váltak mandátuma az LESZB ciklusának lejártáig tart. A LESZB főszámvevője1
részt vehet tanácskozási joggal a Lovagi Elnökség ülésén is.
(2) A LESZB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A LESZB
üléseinek összehívásáról a főszámvevő1 gondoskodik.
(3) A LESZB a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A LESZB határozatképes, ha három
tag jelen van.
(4) A LESZB – ban mindig kell lennie gazdasági végzettségű személynek.
(5) A LESZB feladatai:
– ellenőrzi a Lovagi Közgyűlés határozatainak megvalósítását,
– vizsgálja a Lovagrend gazdálkodását, erről írásos feljegyzést készít, és évente
beszámol a Lovagi Közgyűlésen az ellenőrzés tapasztalatairól,
– szükség szerint kezdeményezi az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívását, intézkedés
vagy döntés meghozatalát,
– véleményezi a Lovagrend tervezett vállalkozói tevékenységét, alapítvány
létrehozására irányuló szándékát,
– javaslatot tesz a Lovagrend vagyon- és pénzgazdálkodásának fejlesztésére.
(6) A LESZB tagjai titoktartási kötelezettséggel bírnak.
(7) A LESZB főszámvevője1 lemondásával új bizottságot kell választani,
A LESZB tagság megszűnik, és új tagot kell választani
– tagsági viszonyának megszűnésével, halálával,
– lemondással,
– a régió általi visszahívással,
– a Lovagi Közgyűlés általi felmentéssel,
– a megbízatás lejártával.
Etikai Bizottság
10. §
Az Etikai Bizottság összetételéről és eljárásáról az Etikai Kódex szól.
Az Etikai Bizottság elnökét és négy tagját a Lovagi Közgyűlés választja 5 éves időtartamra.
Az időközi választás révén taggá váltak mandátuma az Etikai Bizottság ciklusának lejártáig
tart. Az Etikai Bizottság elnöke részt vehet tanácskozási joggal a Lovagi Elnökség ülésén is.
Az Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik. Az Etikai Bizottság üléseinek összehívásáról a
bizottság elnöke gondoskodik.
Az Etikai Bizottsági elnök lemondásával új bizottságot kell választani,
Az Etikai Bizottsági tagság megszűnik, és új tagot kell választani
– tagsági viszonyának megszűnésével, halálával,
– lemondással,
– a régió általi visszahívással,
– a Lovagi Közgyűlés általi felmentéssel,
– a megbízatás lejártával.
Tudományos Tanács
10/A. §
(1)A Tudományos Tanács 7 főből áll. A Tudományos Tanács elnökét és tagjait a Lovagi
Elnökség kéri fel 5 évre, a tudományos élet elismert, illetve tudományos fokozattal
rendelkező tagjai közül.
A Tudományos Tanács saját maga is kooptálhat soraiba tanácskozási jogkörű tagokat,
akiknek (a kooptált tagoknak) száma nem haladhatja meg a hét főt, amelyet majd a
legközelebbi Lovagi Közgyűlés elé terjeszt elfogadásra.
(2) A Tudományos Tanács a Lovagrend véleményalkotó és javaslattételi jogkörrel rendelkező
szerve.
(3) A Tudományos Tanács maga állapítja meg ügyrendjét.
VI.
A régiók, lovagi székek
11. §
(1)Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje régiókra tagozódik. A Lovagi Elnökség
jóváhagyásával egy megyében több régió is működhet.
(2) A régiók nem önálló jogi személyek.
(3) A régiókat lovagi tagok alkotják.
(4) A régiók az adott szervezeti egységnél megfelelő döntési szinten látják el a Lovagrend
általános céljaiból következő feladatokat.
(5) A régió gyűlése tagjai sorából 5 év időtartamra legalább 6 tagú vezetőséget választ,
melynek élén régió vezető (nagymester) áll. A gyűlés küldöttet is választ a Lovagi
Közgyűlésbe, és dönt e személyek visszahívásáról.
(6) A régió működési rendjét – az Alapszabály keretei között – szervezeti és működési
szabályzatában maga határozza meg.
(7) A régiók lovagi székekre tagolódhatnak, amelyek a Lovagrend legkisebb szervezeti
egységei, helyi közösségei. A lovagi székek vezetőségeit (legalább három fő) a tagjai
választják meg.
VII.
A Lovagrend vagyona, gazdálkodása
12. §
(1) A Lovagrend vagyona:
a) A Lovagrend céljainak megvalósítására a tagdíj, programjainak, rendezvényeinek
nettó bevétele, a pártoló tagok támogatása, a tagok tagdíjon felüli felajánlása,
pályázatokon elnyert támogatások és szervezetektől, intézményektől kapott
támogatások szolgálnak.
b) A Lovagi Közgyűlés döntése alapján végzett vállalkozás eredménye, nyeresége az
egyesület céljainak megvalósítását szolgálja.
(2) A Lovagrend pénzvagyonát a Lovagi Elnökség által meghatározott pénzintézetnél vezetett
számlán kell kezeltetni. A számla feletti rendelkezési jogot az egyesület vezetője, a helyettes,
a pénztáros, a könyvelő, és a szervező közül kettő együttes aláírással gyakorolhatja.
(3 A Lovagrend tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a
Lovagrend tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) A Lovagrend köteles úgy gazdálkodni, hogy éves kiadásait a bevételeiből fedezni tudja.
(5) A Lovagrend minden évben beszámol írásban a Lovagi Közgyűlésnek gazdálkodása
eredményeiről.
VIII.
A Lovagrend megszűnése
13. §
(1) A Lovagrend megszűnik,
– Jogutódlással történő megszűnés esetén az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat
át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.
– A jogutód nélküli megszűnés okai: A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének
általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(2) A Lovagrend jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonáról a Lovagi Közgyűlés vagy a
nyilvántartó bíróság rendelkezik oly módon, hogy a tartozásai kiegyenlítése után vagyonát
közcélra fordítja. az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni.
IX.
Záró rendelkezések
14. §
(1) Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság
látja el.
(2) Az egyesület Alapszabályában nem írt, működésével összefüggő egyéb kérdésekben, az
egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetekről szóló 2011. évi
CLXXV tv. rendelkezései az irányadóak.
2018. december 14. napján
Pammer István
egyesület elnöke
A közgyűlés jóváhagyta: Budapest, 2018. december 14.
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások
alapján annak hatályos tartalmával.
Budapest, 2018. december 14.
Pammer István
egyesület elnöke
Szerkesztette és Ellenjegyezte:
„Ellenjegyzem”: Budapest, 2018. december hó 14. napján
Dr. Lichy József ügyvéd, LICHY Ügyvédi Iroda, KASZ: 36064575
ZÁRADÉK:
Alulírott Dr. Lichy József ügyvéd igazolom, hogy jelen egységes szerkezete foglalt
alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat 2018. december hó 14. napján
bekövetkezett módosítások alapján hatályos tartalmának.
1Beiktatta a Közgyűlés LK-18 /2018 számú határozata 2018. december 14-én.